วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

5. แนวคิดและทฤษฎี Max Weber

5. แนวคิดและทฤษฎี Max Weber


 
Max  Weber

            ชีวิตและการทำงาน Max Weber อยู่ในช่วงปี ค.ศ.1864-1920 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีการค้นพบทฤษฎีของ Henri Fayol  และ Frederick W. Taylor ด้วย  Max Weber เกิดในประเทศเยอรมันและอยู่ในตระกูลที่ร่ำรวย ครอบครัวเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นที่นับถือในสังคม Weber สนใจในด้านสังคมวิทยา ศาสนา เศรษฐศาสตร์ และการเมือง ในช่วงที่ Weber เขียนหนังสือ The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism เขามีโอกาสเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เห็นระบบนายทุน ในปี ค.ศ.1904 Weber ได้รับเชิญให้ร่วมประชุมที่ Saint Louis ซึ่งเป็นเรื่องของสังคมวิทยาของศาสนา (Sociology of religion) และต่อมาได้นำเสนอแนวคิดการจัดองค์การ ที่เรียกว่า Bureaucracy
     แมคซ์  เวเบอร์ เป็นนักทฤษฎีองค์การชาวเอยรมัน  ซึ่งอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการครอบงำ (Domination) โดยเขาเห็นว่าผู้นำหรือนักบริหารจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชายินยอมที่จะปฏิบัติตาม และจะต้องมีระบบการบริหารมาดำเนินการให้คำสั่งมีผลให้บังคับได้
1.  อำนาจการปกครองบังคับบัญชา (Domination)
       -  การปกครองหรือการครอบงำโดยอาศัยจารีตประเพณี
       -  การปกครองหรือการครอบงำโดยใช้บารมี
       -  การปกครองหรือการครอบงำโดยวิธีกฎหมายและการมีเหตุผล

2.  ลักษณะ
      -  มีการควบคุมกันโดยการแบ่งลำดับชั้นของการบังคับบัญชา
      -  การปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎ/ระเบียบ
      -  การจัดคนที่มีความรู้ความชำนาญเข้าด้วยกัน
      -  การบริหารงานโดยไม่อาศัยเรื่องส่วนตัว
      -  เน้นการยึดถือความสามารถทางวิชาการ
      -  การเน้นความสำคัญของการพัฒนาบุคคล
      -  แยกผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากตัวองค์การ
ข้อดี...
     1.  องค์การมีประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency)
     2.  มีความเสมอภาค (Equity)
ข้อเสีย...
     1.  เกิดความแปลกแยก (Aienation)  ต่อองค์การ งาน และกฎระเบียบ
     2.  เกิดความเฉื่อยชา  ไม่มีประสิทธิภาพ
     3.  เกิดความล่าช้า (Red Tape) เพราะต้องเน้นกฎ/ระเบียบและการติดต่อสือสารแบบเป็นทางการ
     4.  ความไม่คล่องตัว (Rigidity)  เนื่องจากเน้นการควบคุมจากเบื้องบน
     5.  เน้นความสำคัญของกฎ/ ระเบียบ และข้อบังคับมากเกินไป จนมองข้ามความสำคัญในส่วนอื่น
     6.  แบ่งแยกงานกันตามความถนัดมากจนเกินไป
     7.  ขาดการประสานงาน
     8.  การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

การนำไปใช้ : เป็นรูปแบบอุดมคติ ไม่ได้มีการทดสอบเพื่อการนำไปใช้ มองคนในลักษณะที่เป็นเครื่องมือ ไม่มีชีวิตจิตใจ คนจึงเห็นแก่ตัว เกียจคร้าน ไม่มองการณ์ไกล เชื่อถือไม่ได้ มีการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ดี


รวบรวมข้อมูลโดย : นส.วรรณพรรณ รักษ์ชน (DBA04@SPU No.55560319)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น